Mandat

Leveringspliktige posttjenester defineres gjennom postloven og leveringspliktige tilbydere blir enten utpekt gjennom vedtak eller inngår avtaler med staten.

Posten Bring AS (Posten) er gjennom konsesjonsvedtak pålagt leveringsplikt for brev og lettgods og skal sikre et landsdekkende posttilbud. Posten utleverer post annenhver ukedag.

Brevvolumene har gjennom de siste tiårene vært rask synkende. Dersom Posten skulle ta beslutninger innenfor rent kommersielle rammer, ville postleveringen vært omstilt til levering til sentrale hentepunkter (for eksempel post i butikk eller pakkeautomater) varslet med elektroniske hentemeldinger, slik mange i dag mottar pakker.

Ettersom staten dekker Postens nettokostnad ved leveringsplikten, gjør denne utviklingen at bevilgningen til ulønnsomme posttjenester over statsbudsjettet vokser raskt. 

Før mulige endringer gjøres i i Postens distribusjonsnett, skal utvalget vurdere hvordan dette nettverket brukes i dag, og eventuelt kan brukes i fremtiden, for å dekke andre sektorers behov. Tematikken utvalget skal jobbe med spenner altså bredt over både rekkevidden på distribusjonsnettet, innhold i leveringsplikten og kvalitet på distribusjon i form av fremsendelsestid og regularitet.

Les Postutvalgets mandat.

Utvalgets rapport skal utgjøre et beslutningsgrunnlag for innretningen på fremtidens bærekraftige leveringsplikt.

Gjenstand for vurdering av leveringsplikten er:

–           Hvilke typer tjenester/forsendelser er leveringspliktige

–           Hvor ofte skal leveringspliktig post samles inn og utleveres

–           Hvorfra skal leveringspliktig post samles inn og utleveres

–           Hvilke krav skal gjelde mht. fremsendingstid og regularitet

Utvalget skal komme med en anbefaling om hva som bør være norsk postpolitikk i årene fremover, herunder hvorvidt postbudene bør få nye oppgaver som supplerer fremtidens leveringspliktige distribusjonstjeneste. Vurderingene skal inneholde beskrivelser av konsekvenser for de ulike brukergruppene og staten. Det rettslige handlingsrommet for tilrådningene skal vurderes, herunder behov for lov- og forskriftsendringer. Utvalget skal også angi hvilke suksessfaktorer det mener en vellykket gjennomføring forutsetter.

Utvalget leverer sin rapport senest ett år etter at arbeidet påbegynnes, og vil også levere en midtveisrapportering til Samferdselsministeren før sommeren 2024.

Hele mandatet finner du her (pdf):

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/560/2024/02/Mandat.pdf