Postutvalget – Fremtidens posttjenester

Regjeringen har oppnevnt et uavhengig ekspertutvalg som skal utrede hvordan fremtidens posttjenester best kan organiseres med hensyn til en rekke samfunnsmessige behov.

Utvalget får et år på seg til å lage en rapport som skal utgjøre et beslutningsgrunnlag for innretningen på fremtidens bærekraftige leveringsplikt. Den skal også gjøre det mulig å ta stilling til om, og i så fall hvordan, Postens landsdekkende distribusjonsnett kan brukes for å dekke andre samfunnsbehov enn postdistribusjon alene i fremtiden.

Utvalgets rapport skal gi en beskrivelse av innholdet og det rettslige grunnlaget for dagens leveringsplikt, vurdere leveringpliktens innhold sett opp mot samfunnsutviklingen i Norge og erfaringer fra sammenlignbare land, samt undersøke hvordan fremtidens leveringsplikt bør organiseres på en samfunnsøkonomisk effektiv måte som samtidig ivaretar hensynet til sårbare grupper og geografiske forskjeller i kommersielt grunnlag for distribusjonsvirksomhet.

Gi gjerne innspill til Postutvalgets arbeid ved å sende e-post til oss.